แบบทดสอบอาเซียน

ข้อที่ 1 อาเซียนคืออะไร
ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
ข. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ง. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้

ข้อที่ 2 สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร
ก. รวงข้าว 10 รวง
ข. รวงข้าว 11 รวง
ค. ต้นข้าว 10 ต้น
ง. ต้นข้าว 11 ต้น

ข้อที่ 3 บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร
ก.ดร.ถนัด คอมันต์
ข.นายศุภชัย พานิชยศักดิ์
ค.ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด
ง.ดร.ยูซุปต์ แวดาโอ๊ะ

ข้อที่ 4 ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
ก. เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้าอย่างเสรีมากขึ้น
ข. เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำสินค้าของประเทศตนมาขายมากขึ้น
ค. เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น
ง. เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้านสินค้าของประเทศนอกลุ่ม

ข้อที่ 5 การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?
ก. การประชุมอาเซียนซัมมิท
ข. การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ค. การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก
ง. การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม

ข้อที่ 6 ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)
ก. Asia South East Association Nations
ข. Association for South East Asian Nations
ค. Asia South East Association National
ง. Association for South East Asian National

ข้อที่ 7 สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
ก. 10 ประเทศ
ข. 12 ประเทศ
ค. 15 ประเทศ
ง. 20 ประเทศ

ข้อที่ 8 อาเชียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร
ก. APT
ข. AST
ค. ATS
ง. ATP

ข้อที่ 9 อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
ก. ประชาคมการเมืองอาเซียน<
ข. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
ค. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ง. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

ข้อที่ 10 ต้นเหตุการณ์กำเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช
ก. ปัจจัยทางการเมือง – กระบวนการให้ เอกราช/การปลดปล่อย (decolonization process)
ข. การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
ค. สงครามเย็น
ง. การรวมตัวด้านเศรษฐกิจ

ข้อที่ 11 ข้อใดเป็นผลความร่วมมือของอาเซียน
ก. เขตการลงทุนอาเซียน
ข. เขตการค้าเสรีอาเซียน
ค. ความร่วมมือด้านบริการของอาเซียน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12 เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN)จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ
ก. 4 ประเทศ
ข. 5 ประเทศ
ค. 6 ประเทศ
ง. 7 ประเทศ

ข้อที่ 13 ข้อใดจัดเป็นกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
ก. ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
ข. สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย
ค. ไทย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน
ง. ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

ข้อที่ 14 ASEAN + 3 คือข้อใด
ก. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – อินเดีย
ข. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์
ค. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – จีน
ง. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – ออสเตรเลีย

ข้อที่ 15 ประเทศใดไม่ใช่กลุ่มสมาชิกอาเซียน
ก. เมียนมาร
ข. สิงคโปร์
ค. เวียดนาม
ง. ติมอร์-เลสเต

ข้อที่ 16 ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ
ก. อินโดนีเซียร์
ข. เมียนมาร
ค. กัมพูชา
ง. เวียดนาม

ข้อที่ 17 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มีการกำหนดเขตการค้าเสรีในอาเซียน
ข. เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม
ค. อาเซียนมุ่นเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว
ง. สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อที่ 18 AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. เขตการค้าเสรี
ข. เขตปกครองพิเศษ
ค. เขตส่งเสริมการท่องเที่ยว
ง. เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

ข้อที่ 19 ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน
ก. เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ข. เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ
ค. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง
ง. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ

ข้อที่ 20 ข้อใดเป็นความสำคัญของไทยที่มีต่ออาเซียน
ก. เป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียน
ข. เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน
ค. เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่อาเซียน
ง. เป็นตัวแทนติดต่อค้าขายกับตะวันตก