วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกแบบออนไลน์ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. ) เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเมโทร