สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร เข้ารับเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

นายวรชาติ ดาวเมฆรับ และนางสาวชลธิชา ชิดสันเทียะ อาจารย์ สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร เข้ารับเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ณ พุทธสถานเชียงใหม่