สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทรจัดพิธีรับประกาศนียบัตรนักศึกษา รุ่น "วิณณ์" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่และวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จัดพิธีรับประกาศนียบัตรนักศึกษา รุ่น "วิณณ์" ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 319 คน โดยมี ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน รองประธานกรรมการบริหารสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมแกรนด์วิชั่น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทร์น จังหวัดเชียงใหม่ นายมารุต ศิริธร ผู้อำนวยการ กล่าวรายงานว่าสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ได้เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 10 สาขาวิชา จากผลการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ได้มีการปรับระบบการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ทันต่อศตวรรษที่ 21 ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสังคม ตรงตามปรัชญาของกลุ่มสถาบัน CMT พาณิชย์-เมโทร ทุกประการ ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ความว่า ความสำเร็จของนักศึกษาทุกคน คือความภาคภูมิใจของครอบครัว ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้บริหารและครูอาจารย์ทุกท่าน ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดที่จะก้าวเดินในอนาคตทั้งในเรื่องของเวลาและการเรียนรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฐานความรู้ ทักษะ ที่ทุกท่านได้รับการประสิทธิประสาทจากสถาบันแห่งนี้พัฒนาตนเองให้ดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ นำไปสู่ความสำเร็จตามความคาดหวังได้ในที่สุด