คณะผู้บริหาร สถาบันกลุ่ม CMT เตรียมความพร้อมประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียน

คณะผู้บริหาร สถาบันกลุ่ม CMT เตรียมความพร้อมประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด (Covid 19)