ตารางเรียนนักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การบัญชี

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

อิเล็กทรอนิกส์

การตลาดและธุรกิจค้าปลีก

สถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ