ตารางเรียนนักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การบัญชี

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

อิเล็กทรอนิกส์

การตลาดและธุรกิจค้าปลีก

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ