การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาองค์กร

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์ - เมโทร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาองค์กร โดยมีนายสมศักดิ์ เขียวแสงใส ท่านที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจาก คุณสถิตย์ ผลทิพย์ เป็นวิทยากร? ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม Ed-Tech วิทยาลัยพณิชยการเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563