เกี่ยวกับวิทยาลัย

โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2509 เพื่อรองรับการพัฒนา และการขยายตัวทางด้านธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่โดยมี อาจารย์สมบูรณ์ จันทรปัญญา เป็นผู้รับใบอนุญาต อาจารย์จันทร จันทรปัญญา เป็นผู้จัดการและ อาจารย์วนิดา สหะรัตน์ เป็นอาจารย์ใหญ่

ในปีการศึกษาแรกที่เปิดการเรียนการสอนมีอาคารไม้ชั้นเดียวจำนวน 1 หลัง ประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีนักศึกษาจำนวน 50 คน มีอาจารย์ที่ ทำการสอน และปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนจำนวน 10 คน โดยยึดปรัชญาการศึกษาที่ว่า จะสร้างการอาชีวศึกษาสู่การมีอาชีพ และการมีงานทำ สนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือโดยเน้นหนักให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะความสามารถทางด้านวิชาชีพควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม

ปี พ.ศ. 2510 อาจารย์มนัส คำดี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ทางโรงเรียนได้จัดสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นขึ้นอีก 1 หลัง (อาคารสมบูรณ์) มีห้องเรียนจำนวน 15 ห้องเรียน เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น ในขณะนั้นมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2512 อาจารย์มรกต สุวรรณชิน ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนที่ 3 ได้ทำการพัฒนากิจการของโรงเรียนให้เจริญรุ่งเรือง โดยการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อให้ทันกับ ความเจริญทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งนักศึกษาได้เพิ่มจำนวนขึ้นถึง 850 คน

ปี พ.ศ. 2519 ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นขึ้น อีก 1 หลัง(อาคารจันทร) มีห้องเรียนจำนวน 15 ห้อง สามารถรับนักศึกษาได้ถึงจำนวน 1000 คน ซึ่งมีนักศึกษาทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาเรียนเพิ่มจำนวน มากขึ้นเรื่อยๆ

ปี พ.ศ. 2522 ได้ขยายหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด และเลขานุการ โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาการเรียนการสอน อาคารสถานที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น

ปี พ.ศ. 2525 ได้เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร และการตลาด โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ ซึ่งมีผู้เข้าศึกษาต่อในระดับนี้จำนวน 400 คน

ปี พ.ศ. 2526 ทางโรงเรียนได้ขยายพื้นที่พร้อมสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นขึ้นอีก 1 หลัง (อาคารหอสมุด) มีห้องเรียนจำนวน 12 ห้องเรียน และในปี 2529 ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้นเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง รวมอาคารเรียนทั้งสิ้นจำนวน 5 หลัง มีห้องเรียน และห้องประกอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 75 ห้อง มีนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวท. และ ปวส. รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 คน

ปี พ.ศ. 2537 ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้นแทนอาคารเก่าซึ่งเป็น อาคารคอนกรีตผสมไม้ (อาคาร Ed-Tech) อาคารหลังนี้ประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน 14 ห้อง ห้องประชุมจำนวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ จำนวน 4 ห้อง และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจำนวน 1 ห้อง มีนักศึกษาทุกระดับรวมกันทั้งสิ้น 3,500 คน

ปี พ.ศ. 2540 ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตรที่ใช้สื่อการสอน เป็นภาษาอังกฤษ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (LVT.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (IEP.)

Metro Techn

ปี พ.ศ. 2547 ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตเพิ่มหลักสูตร ทั้งระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 3 สาขาวิชาคือ

ระดับ ปวช. สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานการประชาสัมพันธ์ สาขางานการท่องเที่ยว

ระดับ ปวส. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ปี พ.ศ. 2551 ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตเพิ่มหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงคือ หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการ รับนักศึกษาที่มีประสบการณ์อาชีพหรือผู้ที่มีงานทำเพื่อขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด

ปี พ.ศ. 2552 ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ซึ่งเปิดสอนทั้งภาคปกติและหลักสูตรเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง ศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนคชสาร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2509 โดยอาจารย์สมบูรณ์ จันทรปัญญา ซึ่งมีความตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาในการพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อมาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ได้มีการ พัฒนาทั้งอาคารสถานที่ บุคลากร หลักสูตรการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้เพื่อสร้างบุคลากร ที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และเมื่ออาจารย์มรกต สุวรรณชิน เข้ามารับตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ได้มีการพัฒนาการศึกษาของวิทยาาลัยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปีการศึกษา 2543 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ได้นำเอาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 มาประยุกต์ใช้ในการ บริหารการศึกษา ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรก เนื้อหาเกี่ยวกับ ผู้ประกอบการเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ ทำให้นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจได้ มีการประสานงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ พร้อมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษา มีการนำนักศึกษาออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่และออกไปให้ความรู้แก่ชุมชนภายนอก ตลอดจนมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โครงงานต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทางเลือก ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการได้เอง ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทางเลือกแห่งการเรียนรู้ สู่เส้นทางผู้ประกอบการ” นอก เหนือจากการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น หรือออกไปทำงานในสถานประกอบการของภาครัฐ และภาคเอกชน

ปัจจุบันกว่า 50 ปี ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาแล้วกว่า 40,000 คน ได้มีการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ไทย - อังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ศูนย์วิทยบริการ ห้องธนาคารโรงเรียน ห้องไปรษณีย์โรงเรียน และห้องลายสือไท ซึ่งใช้เป็นห้องเรียนธรรมะ เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยมีพระอาจารย์เป็นผู้สอนให้กับศึกษา โดยห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้อง นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีอาจารย์ ผู้สอนทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ และความสามารถ ตามสาขาที่เปิดทำการเรียนการสอน

ปี พ.ศ. 2536 นางมรกต สุวรรณชินได้รับโอนกิจการโรงเรียนเพาะช่างเชียงใหม่ และเป็นผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและผู้อำนวยการ และได้เปลี่ยนหลักสูตรจากกรมอาชีวศึกษาเป็น หลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2538 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีลานนา มีนายสนั่น ปัญญากาบเป็นอาจารย์ใหญ่ โดยจัดการศึกษามุ่งหมายถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทางสังคม คือให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการกล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าแสดง ออกเพื่อให้สมกับโลกยุคปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้พัฒนาด้านอาคารสถานที่ บุคลากร การเรียนการสอน โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนบุคลากรจากสถาบันอื่นเข้ามาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อจะให้เป็นสถาบันที่มีการพัฒนาการตลอดเวลา

ปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดทำการสอนในระดับ ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสายวิชาศิลปกรรม สาขาศิลปกรรม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องในสายวิชาชีพ

ปี พ.ศ. 2541 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนหลักสูตรระดับชั้น ปวช.จากหลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล 2535 เป็นหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 2538 และระดับชั้น ปวส.จากหลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล 2538 เป็นหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 2540

Metro Techn

ปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนผู้อำนวยการเป็นนายกิตติพัฒน์ สุวรรณชิน และเปลี่ยนอาจารย์ใหญ่เป็นนายมารุต ศิริธร โดยได้นำเอาความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาจัดการเรียนการสอนให้ทันยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาบุคลากร กระบวนการเรียนการสอนและ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี และขยายหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพิ่มอีก 2 สาขาคือ สาขาวิชาช่างยนต์ งานเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป งานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2547 ได้ขออนุญาตเพิ่มประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต ทางด้านเทคโนโลยี ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็น ICT City

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนประกาศใช้ตราสารของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2554 และได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ นางมรกต สุวรรณชิน เป็นผู้รับใบอนุญาต ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน เป็นผู้จัดการ นายมารุต ศิริธร เป็น ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ.2552 โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2551 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร” ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550 ฉบับปรับปรุง 2552

ปี พ.ศ. 2555 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

ปี พ.ศ. 2561 ได้ทำการเปิดสอน ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปี พ.ศ. 2564 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม