เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เดิมชื่อ โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2509 ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2509 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2509 โดยอาจารย์สมบูรณ์ จันทรปัญญา เป็นผู้รับใบอนุญาต อาจารย์จันทร จันทรปัญญา เป็นผู้จัดการ และ อาจารย์วนิดา สหะรัตน์ เป็นอาจารย์ใหญ่ โดยใช้บริเวณโรงเรียนบูรณศิลป์วิทยา มีปรัชญาสร้างการอาชีวศึกษาสู่การอาชีพและการมีงานทำ สนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เน้นหนักในการให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะในการประกอบอาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2509 เป็นต้นมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ บุคลากร และหลักสูตรการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งด้านเทคโนโลยี ระบบการทำงาน และระบบการเรียนการสอน มาโดยตลอด

ปีพุทธศักราช 2528 อาจารย์มรกต สุวรรณชิน ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ 13/2528 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2528

ปีการศึกษา 2540 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2541 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปีการศึกษา 2543 นำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 มาประยุกต์ใช้พัฒนางานอย่างเป็นระบบ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก บริษัท RWTUV จากประเทศเยอรมันนี์

ปีการศึกษา 2544 ได้รับอนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีพุทธศักราช 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบแรก

ปีการศึกษา 2547 ได้รับอนุญาตเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ปีพุทธศักราช 2549 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสอง

ปีการศึกษา 2552 ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 6 สาขางาน

ปีการศึกษา 2553 ได้รับอนุญาตให้รับนักศึกษาเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขางาน

ปีการศึกษา 2554 ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปีพุทธศักราช 2554 ได้รับการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ชื่อภาษาอังกฤษ Chiangmai Commercial Technological College

ปีการศึกษา 2555 เพิ่มหลักสูตรทวิภาคี โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ปีการศึกษา 2557 ปรับใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ปีการศึกษา 2558 7 ได้รับรางวัลการประกวดการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่ 8 ระดับประเทศจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา 2559 ปรับใช้หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลการประกวดการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่ 10 ระดับประเทศจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลการประกวดการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่ 11 ระดับประเทศจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา 2562 ปรับใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีการศึกษา 2563 ปรับใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับชาติ การประกวดโครงการสร้างสรรค์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ Fin D We Can Do โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาระบบทวิภาคีกับบริษัทหยก อินเตอร์เทรด (เชียงใหม่) จำกัด บริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) (ร้านกาแฟมวลชน) ร้านริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต และโรงเรียนสอนภาษา AIU

ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการศึกษาทวิภาคีได้ตามเป้าหมายและแนะนำให้คำปรึกษายอดเยี่ยม โดยบริษัท CP All จำกัด

ปีการศึกษา 2564 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม

ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบโครงการ Fin D 3 ระดับชาติ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา 2565 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ1 ในนาม ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2536 นางมรกต สุวรรณชินได้รับโอนกิจการโรงเรียนเพาะช่างเชียงใหม่ และเป็นผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและผู้อำนวยการ และได้เปลี่ยนหลักสูตรจากกรมอาชีวศึกษาเป็น หลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2538 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีลานนา มีนายสนั่น ปัญญากาบเป็นอาจารย์ใหญ่ โดยจัดการศึกษามุ่งหมายถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทางสังคม คือให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการกล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าแสดง ออกเพื่อให้สมกับโลกยุคปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้พัฒนาด้านอาคารสถานที่ บุคลากร การเรียนการสอน โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนบุคลากรจากสถาบันอื่นเข้ามาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อจะให้เป็นสถาบันที่มีการพัฒนาการตลอดเวลา

ปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดทำการสอนในระดับ ปวส.สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสายวิชาศิลปกรรม สาขาศิลปกรรม เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องในสายวิชาชีพ

ปี พ.ศ. 2541 ได้ขออนุญาตเปลี่ยนหลักสูตรระดับชั้น ปวช.จากหลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล 2535 เป็นหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 2538 และระดับชั้น ปวส.จากหลักสูตรเทคโนโลยีราชมงคล 2538 เป็นหลักสูตรกรมอาชีวศึกษา 2540

ปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนผู้อำนวยการเป็นนายกิตติพัฒน์ สุวรรณชิน และเปลี่ยนอาจารย์ใหญ่เป็นนายมารุต ศิริธร โดยได้นำเอาความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาจัดการเรียนการสอนให้ทันยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาบุคลากร กระบวนการเรียนการสอนและ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2544 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี และขยายหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพิ่มอีก 2 สาขาคือ สาขาวิชาช่างยนต์ งานเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป งานเทคนิคคอมพิวเตอร์์

ปี พ.ศ. 2547 ได้ขออนุญาตเพิ่มประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต ทางด้านเทคโนโลยี ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็น ICT City

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนประกาศใช้ตราสารของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2554 และได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ นางมรกต สุวรรณชิน เป็นผู้รับใบอนุญาต นายกิตติพัฒน์ สุวรรณชิน เป็นผู้จัดการ นายมารุต ศิริธร เป็น ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ.2552 โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2551 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร” ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550 ฉบับปรับปรุง 2552

ปี พ.ศ. 2555 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

ปีการศึกษา 2557 ปรับใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

ปีการศึกษา 2558 ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา 2559 ปรับใช้หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลการประกวดการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่ 10 ระดับประเทศจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลการประกวดการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่ 11 ระดับประเทศจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา 2562ปรับใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำการเปิดสอนประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตร และได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม

ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ5ดาว โดย สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2563 ปรับใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้รับรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ5ดาว โดย สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2564 ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท สยามซอฟท์แวร์ โซลูชั่น และ บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด และได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานนักพัฒนาคอมพิวเตอร์ กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น

ปี พ.ศ. 2564 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม