เกี่ยวกับวิทยาลัย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดี เปี่ยมไปด้วยความสุขทางกาย วาจา และใจ สามารถศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้โดยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

2. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ โดยพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีการระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มีกระบวนการสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาได้สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง เพื่อนำไปสู่ความสามารถที่แข่งขันได้ในระดับประเทศ

4. ส่งเสริมพัฒนาการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่ทันสมัย ตลอดจนการให้บริการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

5. ส่งเสริมพัฒนาการทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม เป็นช่างที่มีความสุภาพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา การบริหารจัดการที่เน้นผลสำเร็จของงาน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ สถานประกอบการ ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการบริหารที่เน้นการกระจายอำนาจ กำกับด้วยนโยบาย การวางแผน ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับ การนำระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้และนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข

7. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ ด้านสามัญ และด้านสนับสนุนการสอน อย่างต่อเนื่อง

8. การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา โดยจัดให้มีการวางแผนงบประมาณ เพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ขอใช้ โดยยึดหลักความจำเป็น ความเหมาะสม และอยู่บนพื้นฐานของความประหยัด มีการติดตามการขอใช้งบประมาณ และการตรวจสอบ อย่างเป็นระบบ

9. ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพโดยมีการพัฒนาคุณภาพ มีการตรวจติดตามคุณภาพ การประเมินคุณภาพเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้