เกี่ยวกับวิทยาลัย

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

ดร.มรกต สุวรรณชิน
ประธานกรรมการ

ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน
รองประธานกรรมการ

ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
รองประธานกรรมการ

นายมารุต ศิริธร
ผู้อำนวยการ

นายสมศักดิ์ เขียวแสงใส
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

นางจิตรสนา พรมสุทธิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสำนักงาน

นางณัฏฐ์ธมณ คุณยศยิ่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสำนักงาน

นายนพดล จิระนันทราพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

นายสุวัฒน์ สุริยาวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางแสงดาว ชุ่มใจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวิชชุกร บัวคำซาว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ