เกี่ยวกับวิทยาลัย

บุคลากร CMT

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

ฝ่าย MIS

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

แผนกวิชาการตลาด/ธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกช่างยนต์

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

แผนกสถาปัตยกรรม

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกสามัญ

แผนกสามัญ