เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

" วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
มุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ
และสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ
ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
และมีทักษะด้านวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีวินัย
มีคุณธรรม และจริยธรรม "" วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
เป็นองค์กรแห่งความสุข
สร้างผู้เรียนให้เป็นช่างสุภาพ
ได้มาตรฐานและการยอมรับจากสังคม "